Admin

Minh Nhựt

Người quản lí trực tiếp của MinhNhut.info. Với mục tiêu luôn mang lại cho bạn đọc những nội dung giá trị, thiết thực và chính xác nhất.

Cùng chém gió

6 Responses
 1. thietkelayoutweb.com
  thietkelayoutweb.com

  Cám ơn bạn đã chia sẻ bài tập php, rất hữu ích

  Reply
 2. thietkelayoutweb.com
  thietkelayoutweb.com

  Bài 1:

  $a = 1; $b = 2;
  function swap($a,$b){
  list($a,$b) = array($b,$a);
  }
  
  Reply
 3. thietkelayoutweb.com
  thietkelayoutweb.com

  BAI 2:

    //*******When a customer view page, update or insert database******
    //1.Get client ip
    $ip = addslashes($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
    //2.Execute sql
    $sql = "select ip from table_log where ip = $ip";
    $rs = $this->db->query($sql);
    //3.Update lan_truy_cap, lan_cuoi_truy_cap if ip exists
    $time = time('Y-m-d h:i:s');
    if( $rs->num_rows() > 0 ){
      $sql = "update (lan_truy_cap = lan_truy_cap+1, lan_cuoi_truy_cap = $time) where ip = $ip";
      $this->db->query($sql);
    }
    else{
      //Insert new rows if not exist
      $sql = "insert into table_log(ip,lan_truy_cap,lan_cuoi_truy_cap) values('$ip',1,'$time')";
      $this->db->query($sql); 
    }
    //********End update, insert database********
  
    //******Show page view*********
    //Total amout page view
    $sql = "select count(lan_truy_cap) as count_page_view from table_log";
    //Top 5 ip view page
    $sql = "select * from table_log order by lan_truy_cap desc limit 5";
    //Total ip, lan_truy_cap
    $sql = "select * from table_log order by lan_truy_cap desc";
     //******End show page view***********
  
  Reply

Leave a Reply

Name is required.

:) :-? :wink: :yeuroi: :rose: :noidea: :love: :cute: more »